Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona Przeciwpożarowa

Jednym z zadań nadleśnictwa jest ochrona przeciwpożarowa terenów leśnych. Drzewostany sosnowe porastające słabe, borowe siedliska ze względu na suche i łatwopalne runo, stwarzają ogromne zagrożenie pożarowe. Dodatkowe niebezpieczeństwo powoduje nierozważne zachowywanie się korzystających z wypoczynku w lesie ludzi.

Nadleśnictwo Zamrzenica zakwalifikowano do II kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza, że lasy Nadleśnictwa są w średnim stopniu narażone na wystąpienie pożarów. Czynnikami wpływającymi na kategorię zagrożenia pożarowego lasu są:

- średnia roczna liczba pożarów w okresie ostatnich 10 lat,

- udział procentowy drzewostanów rosnących na siedliskach borowych,

- średnia wilgotność względna powietrza,

- średnia liczba mieszkańców przypadająca na 0,01 km2 powierzchni leśnej.
 

W naszym nadleśnictwie, podobnie jak w innych w ramach ochrony przeciwpożarowej utrzymywane są wieże obserwacyjne (z kamerami lub obserwatorami), punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD), punkty czerpania wody, pasy przeciwpożarowe, sprzęt przeciwpożarowy. W razie dużego zagrożenia organizowane są patrole naziemne lub lotnicze.
Dzięki dużej świadomości społeczeństwa w naszym nadleśnictwie mamy na szczęście niewiele pożarów ale oczywiście zawsze trzeba zachować czujność.


Ochrona Lasu

Stan zdrowotny lasu ma kapitalne znaczenie dla jego przetrwania we współczesnym środowisku. Dlatego też leśnicy dokładają wszelkich starań aby utrzymywał się on na wysokim poziomie.

Wśród zagrożeń środowiska przyrodniczego wyróżniamy trzy grupy, które zależą od rodzaju czynnika szkodo-twórczego:

Zagrożenia biotyczne:

    szkodniki owadzie,
    grzyby pasożytnicze,
    zwierzyna płowa (spałowanie, zgryzanie),
    gryzonie.

Zagrożenia abiotyczne

    susze,
    silne wiatry,
    przymrozki wczesne i późne,
    okiść.

Zagrożenia antropogeniczne

    pożary,
    intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy,
    zanieczyszczenie powietrza,
    urbanizacja terenu.


Zagrożenia biotyczne
 

Szkodniki owadzie

Szkodniki pierwotne - największe znaczenie ma tu strzygonia choinówka i brudnica mniszka, nieco mniejsze boreczniki i poproch cetyniak. Miejsca szczególnie zagrożone występowaniem tych szkodników zostały ustalone na podstawie historycznych miejsc ich rozrodu oraz obszarów występowania w ostatnich latach. Stałe zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych dotyczy prawie całego obszaru nadleśnictwa, za wyjątkiem zachodnich krańców.

Szkodniki wtórne - miejsca występowania szkodników wtórnych są związane z reguły z występowaniem innych czynników szkodo-twórczych, w związku z czym ich lokalizacja zmienia się.

Zapobieganie szkodom ze strony owadów polega na wykonywaniu obligatoryjnych zadań wynikających z instrukcji ochrony lasu oraz wytycznych ZOL oraz bieżącym reagowaniu na powstające zagrożenia. Poza tymi działaniami kładzie się duży nacisk na zabiegi profilaktyczne, zmierzające do podniesienia naturalnej odporności i stabilności drzewostanów. Poprawa stabilności drzewostanów wiąże się między innymi z działaniami proponowanymi w bieżącym planie u.l. w zakresie użytkowania (przebudowa drzewostanów, użytkowanie w blokach drzewostanów jednogatunkowych i jednowiekowych) i hodowli lasu (wprowadzanie podszytów, podsadzeń produkcyjnych).
Istotnym zadaniem jest dążenie do rozwoju awifauny leśnej, będącej naturalnym czynnikiem buforującym rozwój szkodników owadzich. Realizację tych zamierzeń dokonuje się poprzez tworzenie remiz ptasich i powierzchni ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu, wywieszanie skrzynek lęgowych, ochronę drzew dziuplastych czy też dokarmianie zimowe ptaków.

Patogeny grzybowe

Zagrożenie ze strony patogenów grzybowych: huby korzeniowej i opieńki jest umiarkowane. Wyraźne szkody ze strony huby korzeniowej zaznaczają się głównie na części gruntów porolnych, jednak ze względu na rozmiar powierzchniowy jest to problem niewielki, dotyczący konkretnych pozycji.
Zwalczanie patogenów grzybowych prowadzi się poprzez stosowanie preparatów ( na hubę korzeniową) lub eliminację zarażonych drzewek (opieńka). Znaczenie ma również odpowiedni sposób wykonywania cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach zagrożonych.

Zwierzyna leśna

Zagrożenie ze strony zwierzyny polega przede wszystkim na uszkadzaniu młodych drzewek przez jeleniowate. Negatywne oddziaływanie zwierzyny (jeleni i sarny) na las wynika nie tylko z liczebności populacji, ale również z migracji zwierzyny i grupowania w określonych częściach nadleśnictwa. Ochronę przed uszkodzeniami od zwierzyny realizuje się poprzez grodzenie upraw i młodników, gniazd i domieszek, a z drugiej przez utrzymywanie populacji zwierzyny na poziomie gospodarczo znośnym.
W celu dalszej minimalizacji szkód należy dążyć również do utrzymania równowagi biologicznej przez zwiększenie naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny, między innymi przez odtworzenie oraz wtórne zagospodarowanie małych łąk śródleśnych, jak też zwiększenie ilości poletek łowieckich.

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Bezgotówkowa sprzedaż drewna w leśnictwach

Bezgotówkowa sprzedaż drewna w leśnictwach

Kup drewno jeszcze wygodniej. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadzamy pilotażowo bezgotówkową sprzedaż drewna w wybranych leśnictwach.


Leśnictwa objęte pilotażem:

Leśnictwo Jeleniagóra
Leśnictwo Bruchniewo
Leśnictwo Lisikąt 
Leśnictwo Bukowiec
Leśnictwo Janiagóra
Leśnictwo Pieńkowo 
Leśnictwo Rykowisko
Leśnictwo Sielanka
Leśnictwo Zamrza 
Leśnictwo Wandowo

Testowane terminale umożliwiają dokonanie płatności przy użyciu kart płatniczych (BLIK nie jest obecnie obsługiwany). Całą transakcję można przeprowadzić w leśnictwie, na terenie którego zamierzamy zakupić drewno. 
Kartą płatniczą zapłacimy jedynie na terenie leśnictw objętych pilotażem oraz w kasie nadleśnictwa. W pozostałych leśnictwach nie ma możliwości zakupu drewna bezpośrednio od leśniczego, bez względu na formę płatności. 


Gotówką zapłacisz tylko i wyłącznie w Zamrzenicy w kasie nadleśnictwa. 


Nasi pracownicy nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek zaliczek.


Za zakupione drewno można zapłacić także przelewem na konto nadleśnictwa, po uprzednim otrzymaniu faktury proforma.

 
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży drewna oraz aktualny cennik dostępne są pod adresem:
Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek - Nadleśnictwo Zamrzenica - Lasy Państwowe

Dane kontaktowe do leśnictw znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

Leśnictwa - Nadleśnictwo Zamrzenica - Lasy Państwowe