Asset Publisher Asset Publisher

Oferta pracy

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica
ogłasza nabór
na stanowisko operatora maszyn leśnych harwester (2 etaty), forwarder (2 etaty),
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 4 osoby  /  pełen etat

Oferujemy:
-pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy,
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę na fabrycznie nowych maszynach,
-umowę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
Główne obowiązki:
Operator harwestera lub forwardera jest pracownikiem, odpowiedzialnym za bieżącą obsługę urządzeń specjalistycznych, wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez nadleśnictwo.

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku operatora maszyn wielooperacyjnych będzie należała terminowa realizacja zleceń dotyczących przygotowania surowca o odpowiednich parametrach wymiarowo-jakościowych dla kontrahentów nadleśnictwa. Operator maszyn ściśle współpracuje z pozostałymi pracownikami nadleśnictwa w celu sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań.

Do codziennych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy nie tylko obsługa, lecz także konserwacja i kontrola stanu technicznego urządzeń – w przypadku wykrycia usterek, operator maszyny zgłasza konieczność przeprowadzenia naprawy u serwisanta lub innego pracownika, odpowiedzialnego za serwisowanie sprzętu. Dodatkowo operator harwestera programuje nastawy maszyny, zgodnie z parametrami surowca (długości, średnice) zleconymi przez nadleśnictwo.

Wymagania konieczne (obligatoryjne)
1.    Wykształcenie minimum zawodowe.
2.    Staż pracy na stanowisku operatora harwestera lub forwardera lub urządzeniach podobnego typu, co najmniej 2-letni.
3.    Posiadanie pełni praw cywilnych.
4.    Niekaralność sądowa za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
5.    Uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B.
6.    Uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej.
7.    Uprawnienia do obsługi żurawi hydraulicznych.
8.    Gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym.
9.    Gotowość do odbywania delegacji – praca możliwa na terenie całej RDLP Toruń
i innych jednostek.

Wymagania pożądane (fakultatywne)
1.    Staż pracy dłuższy niż 2 lata na maszynach opisanych w pkt 2.
2.    Praktyczna znajomość norm i warunków technicznych dotyczących pozyskiwanego surowca.
3.    Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
4.    Komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność.
5.    Umiejętność pracy w zespole.
6.    Otwartość na pogłębianie posiadanej wiedzy i umiejętności.
7.    Zaświadczenie o ukończonym kursie obsługi maszyn wielooperacyjnych.
8.    Znajomość instrukcji BHP przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej, standardów systemów certyfikacji FSC i PEFC w zakresie swojego działania.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny z informacją na jakie stanowisko kandydat aplikuje (operator harwestera
  lub forwardera) opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem.
2. CV zawierające przebieg pracy zawodowej, adres korespondencyjny, numer
     telefonu oraz adres poczty elektronicznej, opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem.
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone szkolenia, kursy zawodowe.
Uwaga:Oryginały dokumentów do wglądu podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej!
4. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 1).
5. Oświadczenie kandydata dot. (załącznik nr 2):
- korzystania z pełni praw cywilnych, niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek, ,
- wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
6. Klauzula informacyjna (załącznik nr 3).

Jednocześnie informuję, ze Administratorem Danych jest Nadleśnictwo Zamrzenica, Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pełna informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się stronie internetowej nadleśnictwa.

Dokumenty należy składać w terminie do:  15.11.2019  (liczy się data wpływu do siedziby Nadleśnictwa Zamrzenica).

Wymagane dokumenty wraz z podaniem adresu do korespondencji należy złożyć osobiście
w Sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica w godzinach pracy lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Zamrzenica,  Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław, w terminie do dnia 15.11.2019r. do godz. 15.00 – w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko operatora maszyn leśnych  w Nadleśnictwie Zamrzenica”.
Na kopercie w lewym górnym rogu należy zamieścić imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

Dodatkowe informacje
•    W wyniku komisyjnej analizy i oceny przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń zostaną wybrani, spełniający warunki oraz najwyżej ocenieni kandydaci, którzy zostaną zaproszeni, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dalszego postępowania rekrutacyjnego, którego kolejnymi etapami będzie: weryfikacja umiejętności praktycznych na symulatorze harwestera lub forwardera (w zależności  o jakie stanowisko kandydat się ubiega) oraz rozmowa kwalifikacyjna.
•    Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę      
e-mail jedynie z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na dalszy etap rekrutacji oraz prawo do powiadamiania wyłącznie wybranych kandydatów o podjęciu decyzji w sprawie zatrudnienia.
•    Przybliżona data zatrudnienia to grudzień 2019 r.
•    Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów (z wyjątkiem nadesłanych po terminie) i nie zwraca kosztów związanych z naborem.
•    Dokumenty będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert, po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone.
•    Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Agnieszka Walczak – Specjalista ds. pracowniczych, tel. 52 3341175 wew. *131 w godz. 8:00-15:00.
•    Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica może unieważnić nabór na ww. stanowiska bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
                                                                       

 

      Nadleśniczy
   Sebastian Nowak