Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA ZAKUP GRUNTÓW

Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie z art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, 1718 ze zm.).
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy,  las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:
    jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
    zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
    regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Osoba do kontaktu:
Adam Witkowski
Tel.: 52 3341175 we. 331
adam.witkowski2@torun.lasy.gov.pl

resources-to-get