Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko podleśniczego

OGŁOSZENIE
Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica
o naborze wewnętrznym na stanowisko
Podleśniczego

w oparciu o Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia wewnętrznej rekrutacji kandydatów do zatrudnienia w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz jednostkach nadzorowanych.

1. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Zamrzenica
Zamrzenica 1A
89-510 Bysław
tel. 52 334 11 75

2. Określenie stanowiska:
Podleśniczy

3. Adresaci naboru:
1) pracownicy aktualnie zatrudnieni w PGL LP,
2) osoby z którymi po dniu 2 kwietnia 2020 r. umowa o pracę wygasła z powodu upływu okresu, na który była zawarta lub z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy (w związku z wytycznymi dotyczącymi spójnej polityki kadrowej obowiązującymi od dnia 3.04.2020 r.).

4. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) podleśniczy podlega bezpośrednio właściwemu leśniczemu. Wykonuje swoje obowiązki jako osoba wspomagająca leśniczego lub w zastępstwie leśniczego,
2) do jego zadań należy wykonywanie wszelkich czynności techniczno-gospodarczych, administracyjnych i ochronnych w zakresie obejmującym realizację zadań ustalonych dla leśnictwa na polecenie leśniczego lub z własnej inicjatywy (szczególnie podczas nieobecności leśniczego na terenie leśnictwa), w tym:
- ochrona granic leśnictwa,
- zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów i obiektów leśnych,
- ochrona lasu przed czynnikami szkodotwórczymi,
- nadzór nad wykonawstwem prac w leśnictwie,
- instruowanie pracowników w zakresie zlecanych do wykonania robót,
- przestrzeganie i egzekwowanie od wykonawców realizacji prac zgodnie
z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i zaleceniami,
- dokonywanie obmiarów i wstępnego odbioru robót,
- dokonywanie odbiórki pozyskanego drewna,
- wydawanie drewna z lasu,
- informowanie leśniczego o przebiegu swojej pracy,
- prowadzenie książki służbowej,
- prowadzenie edukacji leśnej i ekologicznej społeczeństwa,
- zastępowanie leśniczego podczas jego nieobecności,
- wykonywanie czynności związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego,
- w razie konieczności wykonywanie innych czynności zleconych przez nadleśniczego lub zastępcę nadleśniczego.

5. Warunki zatrudnienia:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
3) możliwość rozwoju poprzez szkolenia,
4) świadczenia zdrowotne i socjalne.

6. Wymagania niezbędne:
1) wyksztalcenie średnie leśne,
2) spełnienie wymogów dot. pracownika Służby Leśnej - określonych w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275).

7. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe leśne
2) zdany egzamin do Służby Leśnej,
3) posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz możliwość dysponowania w trakcie trwania umowy o pracę na stanowisku Podleśniczego samochodem, który będzie również wykorzystywany do celów służbowych,
4) umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz analitycznego myślenia,
5)  umiejętność pracy w zespole,
6) odpowiednie predyspozycje osobowe, tj. komunikatywność, dokładność, pracowitość, samodyscyplina.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem,
2) CV zawierające przebieg pracy zawodowej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe a także posiadany staż pracy (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy  kwalifikacyjnej),
5) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (wg załącznika nr 1)
6) podpisana  klauzula informacyjna (wg załącznika nr 2)
7) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza katalog w art. 221 Kodeksu Pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) (wg. załącznika nr 3)
8) podpisane oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (wg. załącznika nr 4)

Jednocześnie informuję, ze Administratorem Danych jest Nadleśnictwo Zamrzenica, Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawa dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pełna informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się stronie internetowej Nadleśnictwa Zamrzenica.

9. Termin i miejsce składania ofert:
1) Wymagane dokumenty w formie papierowej należy przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Zamrzenica,  Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław,
 w terminie do dnia 28.10.2021 r. do godz. 13.00
 – w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
 „Nabór na stanowisko Podleśniczego w Nadleśnictwie Zamrzenica”.
Na kopercie w lewym górnym rogu należy zamieścić imię, nazwisko i adres korespondencyjny kandydata,
2) w przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina wpływu dokumentów do nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną po terminie – nie będą rozpatrywane i bez otwierania odesłane na adres korespondencyjny kandydata,
3) dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
4) do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista
ds. pracowniczych, nr telefonu 52 3341175, w. 131.  

10. Zasady prowadzenia procedury rekrutacyjnej:
Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica. Rekrutacja prowadzona będzie w trzech etapach:
I etap – weryfikacja otrzymanych dokumentów, sprawdzenie formalne oraz ocena poszczególnych ofert pod względem ofert innych kandydatów zakończona wyborem maksymalnie 10 osób, których dokumenty zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną,
II etap – ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji kandydatów na stanowisko podleśniczego zakończona wyborem maksymalnie 3 osób, które zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną,
III etap – wybór kandydata na pracownika spośród grupy maksymalnie 3 osób, którego ostatecznie dokona Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną.  

11. Dodatkowe informacje:
1. Kandydaci wyłonieni w drodze wstępnego wyboru zostaną powiadomieni
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną,
2. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z rekrutacją,
3. Po zakończeniu procedury naboru, dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych, dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 14 dni po przeprowadzonej rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone,
4. Nadleśnictwo Zamrzenica nie zapewnia mieszkania dla pracownika,
5. Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu i odwołaniu,
6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.