Lista aktualności Lista aktualności

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na dostawę paliw na potrzeby Nadleśnictwa Zamrzenica

W związku z brakiem możliwości zamieszczania w dniu dzisiejszym informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania pn.  Dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Zamrzenica, wynikającym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Nadleśnictwo Zamrzenica jako zamawiający informuje o kwotach, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna kwota brutto 629 538,60 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 60/100), w tym na poszczególne części:

Część I- Dostawa paliw do zbiorników mobilnych  602 208,00 zł

Część II- Dostawa paliw do samochodów osobowych 27 330,60 zł